Vítejte na oficiálních stránkách dogtrekkingového sportu

Poslední příspěvky REGULAMIN ZAWODÓW DOGTREKKINGU

REGULAMIN ZAWODÓW DOGTREKKINGU

 

Preambuła

 1. Zawody w dogtrekkingu organizowane są według Regulaminu Zawodów Dogtrekkingu.

 2. Regulamin Zawodów dotyczy systemu organizacji imprez dogtrekkingowych  na terenie Republiki Czeskiej oraz systemu oceniania zawodów.

 3. Regulamin powinien być przestrzegany przez wszystkich zawodników a w szczególności przez:

bullet

funkcjonariuszy i pracowników zatrudnionych przez organizatora

bullet

uczestników

bullet

pomocników

Opis dogtrekkingu

Dogtrekking jest wytrzymałościowym ekstremalnym sportem kynologicznym w którym pokonywane są wyjątkowo długie dystanse w limitach czasowych. Rozwija sprawności fizyczne i mentalne umiejętności (np.orientacji), uczy współpracy i wzajemnego porozumienia człowieka i psa.

Zawodnik w dogtrekkingu połączony jest z psem za pomocą uprzęży i smyczy przypiętej do pasa, lub prowadzi psa tylko na smyczy (albo oba warianty na przemian). W żadnym wypadku nie wolno iść z psem bez smyczy, nawet na krótki okres czasu.

Dogtrekkingowe zawody są zwykle organizowane na 100 lub więcej kilometrów. Za najkrótszą dogtrekkingową trasę uznać można rajd na 80 km. Zawody mogą być etapowe (różne miejsca startu i mety), lub respektujące tylko czasowy limit. Przy imprezie etapowej, minimalna długość etapu wynosi 35 km.

W czasie zawodów dogtrekkingowych uczestnicy są skazani sami na siebie a przed rozpoczęciem rajdu podpisują oświadczenie potwierdzające, że uczestniczą w imprezie wyłącznie na własne ryzyko i są całkowicie świadomi własnej odpowiedzialności za siebie i psa.

I  Odpowiedzialność i kompetencje

 1. Regulamin zawodów sugeruje powołanie Komitetu Technicznego Dogtrekkingu (dalej KTDT) po to, aby sprostał aktualnym potrzebom.

 2. KTDT przystosowuje regulamin zawodów na następny sezon biorąc pod uwagę pojawiające się problemy w roku bieżącym.

 3.  KTDT składa się z przedstawicieli organizatorów imprez dogtrekkingowych  – kontroluje głównie dotrzymywanie regulaminu zawodów.

 4. Za dotrzymywanie regulaminu zawodów odpowiada dyrektor imprezy.

 

II  Kalendarz imprez      

 1. Kalendarz zawiera spis wszystkich zatwierdzonych imprez w danym sezonie, które odbędą  się  na terytorium Republiki Czeskiej według tego regulaminu. Zatwierdzone zawody będą włączone do Mistrzostw Republiki Czeskiej (MRC). 

 2. Kalendarz imprez zestawia upoważniony administrator według zgłoszeń od organizatorów. E-mail administratora imprez: servis@dogtrekking.info

 3. Termin przyjmowania zgłoszeń od organizatorów do kalendarza imprez upływa 1 grudnia.

III  Obowiązki organizatora 

 1. Prezentacja – przed prezentacją uczestnik przedstawi ważne świadectwo obowiązkowego szczepienia – w  niektórych  ofertach imprez może być zwiększenie wymagań. Uczestnik otrzyma od organizatora numer startowy lub kartę rejestracyjną oraz szczegółowy opis trasy (itinerarz). Opłatę za start oraz sposób płatności przedstawi organizator w ofercie zawodów. Organizator może przy prezentacji wymagać  kontaktu z  inną osobą, na wypadek wyjątkowych okoliczności jak  np. zapewnienia opieki nad psem.

 2. Obowiązkowe wyposażenie – organizatorzy dogtrekkingowych zawodów już w ofercie przedstawią obowiązkowe wyposażenie, jak również sposób przeprowadzenia kontroli. Niezbędne wyposażenie określa charakter i stopień trudności konkretnego przedsięwzięcia. W wymaganym wyposażeniu zawsze jest sprzęt biwakowy (śpiwór i karimata – ewentualnie alumata lub hamak), żywność dla psa i człowieka, plastikowe butelki na wodę pitną, miska dla psa, funkcjonalna latarka (najlepiej czołowa), odpowiednia mapa regionu i apteczka zawierająca 1x gotowy bandaż, 1x opaskę elastyczną, 5x plaster z opatrunkiem, 1x folię izotermiczną, dwie  buciki dla każdego psa z którym się wyrusza na trasę. O innym obowiązkowym wyposażeniu zadecyduje organizator.

 3. Zalecane wyposażenie – biorąc pod uwagę specyfikę zawodów organizator może zalecić dodatkowe wyposażenie (które nie jest obowiązkowe i nie podlega kontroli).

 4. Trasa - respektuje wszystkie zasady ochrony środowiska. Przy ustalaniu trasy organizator stara się maksymalnie omijać jezdnie.

 5. Itinerarz i znaczenie trasy – otrzyma uczestnik przy prezentacji.

 6. Limit czasowy – organizatorzy ustalają limit czasowy – do kiedy trzeba ukończyć zawody. Uczestnicy, którzy dokończą wyścig po upłynięciu limitu nie będą włączeni do końcowej klasyfikacji MRC. Dotyczy to również zawodników, którzy ukończą zawody przedwcześnie. Niektóre (etapowe) zawody określają docelowe miejsca poszczególnych odcinków, do których trzeba dotrzeć - również w określonym czasowym limicie. Przeważnie ustanawia się całkowity limit czasowy a uczestnik sam (według swoich i psa potrzeb) wybiera lokalizację biwaku i decyduje o odpowiedniej długości odpoczynku.

 7. Szczegóły – są określane w ofercie organizatora. Zawody dogtrekkingowe dopuszczają „psi plecak”, w którym pies niesie część obowiązkowego wyposażenia – nigdy jednak nie więcej niż jedną trzecią masy ciała psa. Uczestnik może wziąć udział w zawodach i z większą ilością psów – przy czym żywność i woda musi mieć odpowiednią objętość, każdy pies musi mieć swoją osobną miskę. Ten, kto wystartuje z większą ilością psów, musi także dojść do mety w określonym limicie. W przeciwnym wypadku nie będzie włączony do klasyfikacji.

 8. Rasy psów – dogtrekking jest otwarty na dowolne rasy psów i na mieszańców. Pies musi pokonać trasę na własnych nogach.

 9.  Informacje o meetingu – podczas meetingu uczestnicy będą poinformowani o możliwościach dopełniania wody i żywności z miejscowych zasobów, jakie są warunki na trasie: rezerwaty przyrody, obszary chronione, gdzie nie wolno biwakować, jaki jest sposób znakowania itp.

 10.  Start – sposób i czas startu określa organizator.

 11. Punkty kontrolne – organizator ma prawo ustalić na trasie dowolną ilość punktów kontrolnych – stałych lub tajnych (ewentualnie obydwóch).

 12. Transport uczestnika w potrzebie – jeżeli to jest w możliwościach organizatora to zapewni on przewiezienie wycofujących się zawodników do mety. Można też ustanowić w ofercie zasady transportu w sytuacjach awaryjnych – tylko w uzasadnionych przypadkach, ewentualnie określić współudział finansowy za koszty transportu.

 13. Administracja państwowa – organizator musi odpowiednio wcześnie zgodnie z przepisami uzyskać zezwolenie od odpowiednich organów administracyjnych, Państwowego Inspektoratu Weterynarii i innych instytucji w zależności od miejsca zawodów.

IV  Obowiązki uczestnika

 1.  Zgłoszenie – przez zgłoszenie się akceptuje uczestnik warunki ustanowione dla zawodów. Organizator może podając powody - zgłoszenia nie przyjąć, szczególnie przy przekroczeniu limitu ilości uczestników lub z powodu dyskwalifikacji na poprzednich zawodach.

 2. Wiekowa granica – uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat. W przypadku uczestnika w wieku 15 – 18 lat musi być przedłożona pisemna zgoda opiekunów prawnych.

 3. Wiek psów – minimalny wiek psa - 1,5 rok.

 4. Weterynaryjne aspekty – podczas prezentacji zawodnik przedstawi ważną książeczkę szczepień z potwierdzeniem o ważnym i aktualnym obowiązkowym szczepieniu według obecnych zaleceń Inspektoratu Weterynaryjnego. W ofercie warunki weterynaryjne mogą być bardziej wyszczególnione lub rozszerzone.

 5. Doping – właściciel psa powinien tak zabezpieczyć psa żeby nie był pod wpływem dopingu. Organizator jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli antydopingowej u dowolnego psa zgłoszonego do zawodów.

 6. Ruch na trasie – uczestnicy na trasie poruszają się pojedynczo lub najwyżej w dwie osoby. Również biwakować mogą pojedynczo lub w dwie osoby. Można tolerować tylko grupy które utworzą się krótko po starcie lub w czasie mijania. W czasie etapowych zawodów obowiązkowy jest wspólny biwak na wskazanym miejscu. Uczestnicy muszą się poruszać na trasie określonej przez organizatora. W czasie zawodu jest surowo wzbronione przyjmować jakąkolwiek pomoc od osób trzecich, szczególnie od osób towarzyszących z wyjątkiem miejscowych obywateli.

 7. Odpowiedzialność uczestnika – uczestnik jest całkowicie odpowiedzialny za swoje zachowanie i za zachowanie swojego psa w czasie zawodów na trasie oraz na terenie zakwaterowania. Jest całkowicie zabronione fizyczne poganianie psów i powodowanie bólu u psa przy pomocy narzędzi. Uczestnik powinien udzielić psu w razie potrzeby pierwszej pomocy i wyszukać pomoc najbliższego weterynarza. Jeżeli wymaga tego stan zdrowia psa, powinien go wycofać z zawodów. W takim przypadku uczestnik nie jest oceniany. Uczestnik powinien zgłosić organizatorom, że odstępuje od zawodów i opuszcza trasę lub miejsce rozgrywania wyścigów.

 8. Karanie psów – fizyczne karanie psów jest zabronione. Wyjątkiem jest rozgonienie psiej bijatyki.

V  Kategorie

Uczestnicy są rozdzieleni do kategorii:

bullet

DTM1 - mężczyźni do lat 40,

bullet

DTM2 - mężczyźni ponad 40 lat,

bullet

DTW1 - kobiety do 35 lat,

bullet

DTW2 - kobiety nad 35 lat.

Decyduje rok urodzenia – jeżeli mężczyzna (kobieta) nie osiągnie w danym kalendarzowym roku 41 (36) lat jest zaliczony(a) do DTM1 (DTW1).  Poszczególni zawodnicy zgłaszają się do odpowiedniej kategorii już w formularzu konkretnej imprezy – nie można startować w tym samym sezonie w dwóch różnych kategoriach.

 VI  Punktowanie MRC (Mistrzostw Republiki Czeskiej) 

Sposób punktowania MRC w dogtrekkingu określa się na zebraniu KTDT przed następnym sezonem i jest opublikowane wraz z kalendarzem imprez.

 VII  Naruszenie przepisów, sankcje, protesty

 1. Naruszenie przepisów – organizatorzy zgłoszą dyrektorowi imprezy każde naruszenie regulaminu. Uczestnicy, którzy chcą oznajmić wykroczenie innych uczestników muszą wiadomość (nawet ustną) przekazać dyrektorowi imprezy natychmiast po dojściu do celu (lub telefonem komórkowym na trasie). Po każdym ustnym zgłoszeniu o wykroczeniu musi być - najpóźniej dwie godziny przed ogłoszeniem wyników - powtórzone to zgłoszenie na piśmie, w przeciwnym wypadku ustne zgłoszenie nie jest brane pod uwagę.

 2. Protesty i przesłuchanie – uczestnik, który jest poszkodowany przez zgłoszenie o wykroczeniu przeciw regulaminu lub bierze udział w wykroczeniu ma prawo do przesłuchania przez kierownictwo zawodów i może wnieść protest przeciwko zgłoszeniu o wykroczeniu – na piśmie.

 3. Kierownictwo zawodów – składa się z dyrektora zawodów i powołanych przez niego osób.

 4. Postępowanie dyscyplinarne – za każde wykroczenie wobec regulaminu kierownictwo ukarze zawodnika dyskwalifikacją. Oznajmienie musi być przeprowadzone bez zwłoki i jeszcze przed ogłoszeniem wyników. Uczestnik jest także dyskwalifikowany za brak odpowiedniego wyposażenia, za złe traktowanie psa, wulgarne zachowanie wobec innych zawodników, organizatorów lub widzów, za widoczny stan pod wpływem środków omamiających w czasie zawodów, za agresywne zachowanie psa wobec innych psów i ludzi (napaść).

 5.  Odwołanie – decyzje podjęte przez kierownictwo imprezy są dla danych zawodów ostateczne i niepodważalne.

 

tombru 2011